Nadzwyczajny Zjazd KSZS

Zarząd Kaliskiego SZS zwołuje na dzień 5.09.2013r godz. 18.00 w Gimnazjum nr 9 Nadzwyczajny Zjazd Delegatów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad zjazdu.

 2. Wybór przewodniczącego sekretarza zjazdu.

 3. Wybór komisji skrutacyjnej.

 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zjazdu oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Propozycje dokonania zmian w statucie Kaliskiego SZS.

 7. Uchwalenie zmian w tekście statutu Kaliskiego SZS.

 8. Zmiany w rankingu dotyczącym współzawodnictwa szkół.

 9. Przedstawienie kalendarza imprez na rok szkolny 2013/2014.

10. Dyskusja.

11. Zakończenie obrad.